REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT DEKORACJI PORCELANY

pt. „Zapisz się w historii designu… na porcelanie!”

Już czas, aby wyłonić zwycięzców naszego konkursu
„Zapisz się w historii designu… na porcelanie!”.

Poniżej, przedstawiamy autorów prac, które zachwyciły nasze jury:
połączy potencjał trzech wiodących fabryk porcelany w Polsce.

Miejsce I nagroda wysokości 3000 zł – Pani Natalia Urbaniak „Marmur, Marmur Rose”

Miejsce II nagroda wysokości 2000 zł – Pani Ewa Tokarczyk „Wianek”

Miejsce III nagroda wysokości 1000 zł – Pani Elżbieta Wodała „Siostry i Baletnice”

Zwycięzcom gratulujemy ogromnego talentu i zamiłowania do sztuki, a wszystkim, którzy przysłali swoje zgłoszenia serdecznie dziękujemy za udział! Wszystkie pracy były wyjątkowe, a wybór tych, najlepszych był dla nas nie lada wyzwaniem. To wspaniała świadomość, że otaczają nas tak utalentowani artyści :) Dziękujemy!

Szanowni Państwo w związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i dużą ilością otrzymanych prac konkursowych zdecydowaliśmy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 25 października 2018 r.

§1

Organizatorem konkursu na projekt nowej dekoracji porcelany, zwanego dalej konkursem, jest Spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440), ul. Ostrowiecka 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000041284, kapitał akcyjny 20 366 107,20 zł w całości opłacony, NIP: 764-000-15-26, REGON: 570064263 zwana dalej Organizatorem.

§ 2

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§3

Celem konkursu jest wyłonienie, a następnie wdrożenie do produkcji w Polskich Fabrykach Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. projektu nowej dekoracji wyrobów z porcelany
zwanej dalej utworem.

§ 4

1. Tematem konkursu jest projekt nowej dekoracji dla wyrobów z porcelany.
2. Dekoracja powinna spełniać następujące założenia:
a) dekoracja powinna pasować na wybrany z załącznika nr 2 regulaminu fason – mile widziane, aby projekt dekoracji zaprezentowany był na wybranym asortymencie z załącznika nr 2 regulaminu.
b) dekoracja nie może zawierać i prezentować treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
3. Dekoracja będzie wykorzystania w procesie produkcji porcelany do jej zdobienia.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatora: www.porcelana.com.pl i www.porcelana.pl oraz w Siedzibie Organizatora. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu +48 604 221 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mail: zespol.produkt@porcelana.com.pl.

§ 6

Konkurs skierowany jest w szczególności do: artystów, plastyków, grafików, projektantów, pasjonatów, studentów wyższych szkół artystycznych, wzornictwa, form przemysłowych, projektowania, architektury.

§ 7

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która w terminie od 04.07.2018 r. do dnia 12.09.2018 r. dostarczy bezpośrednio lub prześle przesyłką poleconą do dnia 12 września 2018 do godz. 15.00 pracę konkursową - projekt własny dekoracji (utwór) wraz ze zgłoszeniem konkursowym do sekretariatu Organizatora (adres: Ćmielów 27-440, ul. Ostrowiecka 45, na nazwisko Aleksandra Nicieja), przy przesyłce poleconej liczy się data stempla pocztowego.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość projektów.
3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo, przy założeniu, że zespół liczy maksymalnie 3 osoby.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z atr. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO według załączonego wzoru (załącznik 1).
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Spółka Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440), ul. Ostrowiecka 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000041284, kapitał akcyjny 20 366 107,20 zł , osoba kontaktowa Aleksandra Miazga-Stajniak adres e-mail: aleksandra.stajniak@porcelana.com.pl
2) inspektorem ochrony danych Spółki Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie jest Agnieszka Minkina, e-mail: inspektor-rodo@porcelana.com.pl
3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody na pod stawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody uczestników.
4) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 2 miesięcy tj. (niezbędny do rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród nie dłużej niż do 08.10.2018 r).
6) uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy konkurs@porcelana.com.pl
8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) podanie przez uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na nową dekorację.
6. Utwory przedstawione do Konkursu muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.
7. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorami nagrodzonych projektów dekoracji odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanych projektów dekoracji oraz prawa własności egzemplarza dostarczonego w ramach Konkursu. Przeniesienie praw autorskich będzie miało charakter nieodpłatny.

§ 8

1. W ramach realizacji przedmiotu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia:
a) Wniosku konkursowego;
b) Karty projektu – odrębnej dla każdego projektu.
W Karcie projektu Uczestnik powinien przedstawić:
1. szczegółowy opis dekoracji,
2. kolorystykę,
c) Wizualizacji dekoracji wykonanej w dowolnym programie graficznym z określeniem kolorystyki i wymiarów. Projekt powinien być zapisany na płycie CD w formacie .PDF lub JPG w jakości do druku (min. 300dpi). Projekt powinien zostać przedstawiony na neutralnym tle, bez aranżacji z zachowaniem geometrii porcelany przedstawionej przez Organizatora w wytycznych do konkursu.
d) Pisemnego oświadczenia autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu.
Prace (Utwór) należy dostarczyć bezpośrednio lub przesłać projekt własny dekoracji przesyłką poleconą do dnia 12 września 2018 do godz. 15.00 wraz ze zgłoszeniem konkursowym do sekretariatu Organizatora (adres: Ćmielów 27-440, ul. Ostrowiecka 45, na nazwisko Aleksandra Nicieja), przy przesyłce poleconej liczy się data stempla pocztowego.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość projektów.
3. Wniosek konkursowy powinien zawierać informacje dotyczące:
a) Imienia i nazwiska autora,
b) Nazwę uczelni, na której studiuje autor (jeżeli dotyczy)
c) Nazwę kierunku studiów (jeżeli dotyczy)
d) Adres mail do korespondencji
d) Telefon kontaktowy
4. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
5. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator i on ustala jej skład.
7. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, Prace konkursowe oceniane będą biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, możliwości technologiczne wykonania projektu oraz spełnienie warunków opisanych w § 4.
8. Utwory niespełniające warunków regulaminu lub niekompletne nie będą klasyfikowane przez Komisję.
9. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Dokumentacji konkursowej (w tym Pracy konkursowej).
10. Projekty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom. Po rozstrzygnięciu konkursu i upływie terminów na złożenie reklamacji nadesłane prace zostaną zniszczone.
11. Uczestnik może wprowadzić zmiany w złożonej Dokumentacji konkursowej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania dokumentacji. Zarówno zmiana, jak i wycofanie Dokumentacji konkursowej wymagają formy pisemnej, z zaznaczeniem „ZMIANA”/”WYCOFANIE” dokumentacji na „Projekt dekoracji”.
12. Komisja dokona wyboru trzech prac i przyzna nagrody zgodnie z miejscem, które dane prace zajęły.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców w przypadku kiedy w ocenie Organizatora żadna z nadesłanych prac nie spełnia oczekiwań i wymogów opisanych w § 8 pkt. 7.
13. Nagrodą:
a) za I miejsce jest kwota 3000 zł
b) za II miejsce jest kwota 2000 zł
c) za III miejsce jest kwota 1000 zł
Kwota nagrody zawiera wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych.
14. Kwoty nagród są kwotami brutto oraz podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
Od łącznej wartości nagrody Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Laureat jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do uregulowania podatku dochodowego, najpóźniej w momencie odbioru nagrody. Nie odebranie nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
15. W przypadku wyboru Pracy konkursowej zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
16. Nagroda zostanie wypłacona Laureatom Konkursu w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
17. Nagroda zostanie wypłacona na rachunki bankowe wskazane przez Laureatów.
18. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
Komisja ma prawo do nie podawania uzasadnienia swojego werdyktu.
19. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12 października 2018 r.
20. Informacja o wynikach zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora www.porcelana.com.pl. Organizator zastrzega sobie prawo podania imion i nazwisk Laureatów oraz informacji o Laureatach, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora.
21. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie i pisemnie.
22. Organizator nie recenzuje utworów, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.

§ 9

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.
2. Osoby nagrodzone w Konkursie zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 10

1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu przesyłane należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. z siedzibą w Ćmielowie (27-440) przy ul. Ostrowieckiej 48 w terminie do 31 października 2018 r. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji (uzasadnienie reklamacji).
2. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i/lub rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora będzie utrudnione lub niemożliwe.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostaną powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.

§11

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłane Prace konkursowe stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane Projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania Dokumentacji konkursowej.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Tym samym Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i przyznania nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej Organizatora.


.

Oferta CHODZIEŻ
Oferta ĆMIELÓW
Ćmielów Design Studio
O firmie
Sklep internetowy
© ŁJ 2013 Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A.